Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Co warto wiedzieć na temat świadczenia rehabilitacyjnego i wniosku o świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne, tak samo jak zasiłek chorobowy, przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, a ich stan zdrowia rokuje na odzyskanie zdolności do pracy. Wypłacane jest ono przez ZUS. Jakiego rodzaju formalności należy dopełnić, by je otrzymać?

Świadczenie rehabilitacyjne przyznaje się pracownikowi, który wyczerpał zasiłek chorobowy, jest w dalszym ciągu niezdolny do pracy, a jego dalsze leczenie czy rehabilitacja rokują na odzyskanie zdolności do pracy. W praktyce, po 182 dniach choroby oraz pobierania zasiłku, w dalszym ciągu starać można się o wsparcie finansowe w leczeniu. Co ważne, wspomniane świadczenie przysługuje przez czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, lecz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przyznawaniem świadczenia rehabilitacyjnego zajmuje się orzecznik ZUS. Jeżeli osoba, która ubiega się o jego otrzymanie nie zgadza się z jego opinią, ma prawdo złożyć odwołanie. Wówczas stawić musi się ona przez komisją lekarską, która podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia.

Jakie są niezbędne formalności związane ze świadczeniem rehabilitacyjnym? Niezbędne jest tutaj złożenie wniosku na druku ZUS NP — 7 wraz z następującymi dokumentami:

 • Zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z — 3 (dotyczy to pracownika) lub ZUS Z — 3a (w przypadkach innych ubezpieczonych niż pracownik).
 • ZUS OL — 9 — zaświadczenie o stanie zdrowia, które zostało wypełnione przez lekarza leczącego.
 • ZUS N — 10 — wywiad z miejsca pracy. Dokument ten nie obowiązuje w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz w sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu do ubezpieczenia.

Jeżeli niezdolność do pracy wystąpiła na skutek wypadku przy pracy, dostarczyć należy również:

 • Kartę wypadku przy pracy — w przypadku wypadku przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik, decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej musi zostać wydana przez inspektora sanitarnego.
 • Protokół ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku przy pracy — w sytuacji wypadku przy pracy ubezpieczonego, który jest pracownikiem.
 • Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego — w sytuacji niezdolności do pracy wynikającej z choroby zawodowej.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:

 • Za okresy, w których osoba ubezpieczona zachowuje prawo do wynagrodzenia na bazie przepisów szczególnych.
 • W okresie urlopu wychowawczego, bezpłatnego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.
 • Osobom uprawnionym do emerytury lub renty z tytułu urlopu na poratowanie zdrowia, niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego czy zasiłku dla bezrobotnych.
 • W sytuacji, w której niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku wykroczenia lub nieumyślnego przestępstwa.
 • W przypadku nieprawidłowego wykorzystania okresu, na jaki przyznano świadczenie.

Opublikowano

w

przez

Tagi: