Zwolnienie na dziecko w 2020 roku

Co zrobić w sytuacji, w której dziecko zachorowało i nie może pójść do przedszkola czy szkoły? Jeden z rodziców musi wziąć wówczas wolne z pracy. Wszelkiego rodzaju kwestie związane ze zwolnieniem oraz zasiłkiem opiekuńczym na dziecko uregulowane zostały w rozdziale 7 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej, która jest zwolniona od wykonywania pracy ze względu na konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem:

 • W wieku do 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których dziecko uczęszcza oraz w sytuacji, w której niania czy dzienny opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem, z którymi rodzice maja zawartą umowę uaktywniającą zachorują. Identycznie sytuacja wygląda w przypadku porodu lub choroby ubezpieczonego małżonka lub rodzica dziecka stale się nim opiekującego, które uniemożliwiają sprawowanie opieki. Zasiłek przysługuje również w przypadku pobytu ubezpieczonego małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale się nim opiekują i znajdują się w szpitalu czy innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, który wykonuje działalność leczniczą pod postacią stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych.
 • Chorym w wieku do 14 lat.
 • Chorym, które legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności z następującymi wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki czy pomocy innej osoby w związku ze znacząco ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i leczenia dziecka do momentu ukończenia przez niego 18 roku życia w przypadku: porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, którzy stale się nimi opiekują, gdy uniemożliwiają one sprawowanie opieki. Dotyczy to także pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale się nim opiekującymi, którzy znajdują się w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również z tytułu opieki nad innym chorym członkiem rodziny. Do kategorii tej zaliczane są również dzieci powyżej 14 roku życia, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia z wykonywanej pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to jednak nie dłużej niż:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, gdy opieka sprawowana jest nad dziećmi zdrowymi do 8 roku życia oraz chorymi do 14 roku życia.
 • 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka jest sprawowana nad dziećmi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki czy pomocy innej osoby w związku ze znacząco ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności współudziału w procesie leczenia, rehabilitacji oraz edukacji.
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka jest sprawowana nad innymi członkami rodziny, do których zaliczają się między innymi dzieci powyżej 14 roku życia.

 • Opublikowano

  w

  przez

  Tagi: