zasiłek opiekuńczy na dziecko

Zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lat

Być może nie każdy rodzic zdaje sobie z tego sprawę, lecz zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, lecz również wówczas, gdy jest ono zdrowe. Kiedy przysługuje tego typu świadczenie? Jak się o nie starać?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje za opiekę nad zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia. Ubiegać może się o niego pracownik podlegający ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek przysługuje z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, do których uczęszcza dziecka, decyzje inspektora sanitarnego zarządzającego izolację dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, z powodu choroby czy pobytu małżonka opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki społecznej lub porodu. Zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 przysługuje przez okres zwolnienia od pracy. Nie może być do jednak dłużej niż 60 dni w przeciągu roku kalendarzowego.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy należy złożyć w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek, w przypadku pracowników pracodawca których zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 pracowników. Pracownik pracujący u pracodawcy zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników jest zobowiązany do wystąpienia o zasiłek opiekuńczy do pracodawcy.

Wypłata zasiłku opiekuńczego następuje nie później niż 30 dni od momentu złożenia dokument ów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. W przypadku odmowy, decyzja powinna być wydana w terminie 30 dni od momentu złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Od decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego — Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od momentu doręczenia decyzji.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy jest wypełniany na druku ZUS Z — 15. Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien złożyć następujące dokumenty:

  • Oświadczenie pracownika (w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, do których uczęszcza dziecko).
  • Decyzję właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację (w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej).
  • Zaświadczenie wystawione przez lekarza, lekarza stomatologa, felczera lub starszego felczera, którzy są upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich w razie choroby, porodu lub pobytu małżonka opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.
  • Zaświaczenie lekarskie o pobycie matki dziecka w szpitalu i oświadczenie ojca dziecka o pobraniu przez nią zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni od porodu (w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem w sytuacji, w której matka dziecka pobierającego zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu).
  • Zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z — 3 (w przypadku pracowników) lub ZUS Z — 3a (w przypadku pozostałych ubezpieczonych).

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *