Czym zajmuje się higienistka szkolna

Mianem higienistki szkolnej określa się osobę nadzorującą stan sanitarny placówek nauczania i wychowania, stan zdrowia oraz rozwoju uczniów, a także oświatę zdrowotną w szkolnictwie. Jakie studia należy ukończyć, by móc wykonywać ten zawód? Jakie są główne obowiązki higienistki szkolnej?

Higienistką może zostać osoba posiadająca wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki szkolnej oraz taka, która ukończyła szkołę policealną publiczną czy niepubliczną z uprawieniami szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom higienistki szkolnej. Po 5 latach wykonywania zawodu higienistki szkolnej, zostać można starszą higienistką szkolną.

Co wchodzi w zakres obowiązków higienistki szkolnej? Zalicza się do nich między innymi zbierane informacji na temat stanu zdrowia oraz rozwoju uczniów, ustalanie wraz z kierownikiem danej placówki oświatowej wymogów odnośnie jej stanu sanitarnego, nadzorowanie żywienia pod kątem higienicznym i wartościowym oraz wykonywanie badań oraz pomiarów masy cała, grubości tkanki tłuszczowej, tętna, temperatury oraz ciśnienia krwi, pojemności płuc czy siły mięśni, co ma na celu odpowiednio wczesne wykrycie odchyleń od normy u poszczególnych uczniów. Higienistka szkolna nadzoruje również przestrzeganie zasad higieny przez personel zatrudniony w placówce oświatowej i orzeka o gotowości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych oraz udziale w lekcjach wychowania fizycznego. Dodatkowo, uczestniczy ona w kwalifikowaniu dzieci do uczestnictwa w obozach, koloniach czy turnusach zdrowotnych, wykonuje szczepienia ochronne, przygotowuje zapotrzebowane na leki oraz materiały opatrunkowe znajdujące się w apteczce szkolnej, udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, współpracuje z kierownictwem, wychowawcami oraz radą pedagogiczną w zakresie wychowania zdrowotnego, prowadzi dokumentację zdrowotną uczniów oraz nadzoruje przeprowadza akcje dezynfekcyjne wywołane wystąpieniem chorób zakaźnych na terenie placówki oświatowej.


Opublikowano

w

przez

Tagi: